Användarvillkor

Senast uppdaterad: 7 maj 2018

Nedan följer användarvillkor för tjänsten ”MyNewsFlash” som tillhandahålls av MyNews Europe AB, org. nummer 556732-8066 (”MyNews”).

Genom att använda MyNewsFlash godkänner och förbinder du dig att följa dessa villkor (”Villkoren”).

1. Tillämplighet
Villkoren anger de regler som gäller för (i) tjänsten MyNewsFlash enligt tillämplig orderbekräftelse (”Orderbekräftelsen”) och all (ii) information, oavsett form eller typ, som publiceras, skickas, sprids eller på annat sätt överförs till eller via MyNewsFlash.

Villkoren och Orderbekräftelsen (tillsammans ”Avtalet”) gäller för alla överenskommelser mellan dig och MyNews avseende tjänsten MyNewsFlash. Om någon av bestämmelserna i Villkoren står i konflikt med någon av bestämmelserna i Orderbekräftelsen ska bestämmelserna i Orderbekräftelsen äga företräde.

För de MyNews-tjänster som tillhandahålls dig gratis skickas ingen orderbekräftelse. För dessa tjänster gäller Villkoren i sin helhet.

2. Tillträde till MyNewsFlash
MyNewsFlash får endast användas av dig och dina behöriga företrädare. Du ska skydda dina lösenord så att ingen annan får tillgång till ditt konto hos MyNews. Det åligger dig som användare att hålla dina kontaktuppgifter uppdaterade. Du ska omedelbart meddela MyNews om du misstänker att någon obehörig har fått tillgång till dina lösenord eller ditt konto.

MyNewsFlash får endast användas av personer som är minst 16 år gamla. Undantag görs i de fall då MyNewsFlash används av en skola eller annan organisation och ett separat Personuppgiftsbiträdesavtal har upprättats mellan parterna.

3. Användning av MyNewsFlash
Du får endast använda MyNewsFlash i enlighet med Villkoren och tillämplig lagstiftning. Du ska även följa MyNews vid var tid lämnade instruktioner för användning av MyNewsFlash. Dessa instruktioner lämnas via MyNewsFlash eller genom att skickas till dig per e-post. Du får inte under några som helst omständigheter dekonstruera, dekompilera eller bakåtkompilera MyNewsFlash, försöka göra det eller hjälpa någon annan att göra det.

4. Våra tjänster
MyNews tillhandahåller tjänster inom nyhetsbevakning. Vissa MyNews-tjänster tillhandahålls dig gratis. Andra MyNews-tjänster kräver betalning för att du ska kunna använda dem. De MyNews-tjänster som kräver betalning kallas för närvarande ”MyNewsFlash Expert” och ”MyNewsFlash Företag”. MyNews-tjänsten som inte kräver betalning kallas för närvarande ”MyNewsFlash Privat”. Du kan läsa mer om våra tjänster genom att besöka vår webbplats: www.mynewsflash.se

5. Avbrott, fel, m.m.
Du är införstådd med att underhåll, uppgraderingar och andra planerade eller oplanerade orsaker eller omständigheter kan leda till avbrott eller fel i MyNewsFlash och accepterar att din användning av MyNewsFlash kan vara föremål för sådana avbrott och fel. MyNews kommer emellertid att göra rimliga ansträngningar för att hålla tjänsten MyNewsFlash tillgänglig och felfri.

6. Avtalstid och uppsägning
Tjänsten MyNewsFlash startas på det i Orderbekräftelsen angivna datumet för abonnemangsstart och ska fortsätta till det i Orderbekräftelsen angivna datumet för abonnemangsslut (eller, om datum för abonnemangsslut inte anges, tolv (12) månader efter datumet för abonnemangsstart). Om inte endera parten lämnat en skriftlig uppsägning till den andra parten senast trettio (30) kalenderdagar före utgången av den inledande perioden (eller utgången av någon efterföljande period om förlängning skett enligt denna punkt) ska avtalstiden (om inte annat överenskommits mellan parterna) automatiskt förlängas med tolv (12) månader.

I tillägg till ovan får MyNews säga upp Avtalet om du: (i) i väsentlig mån eller vid upprepade tillfällen brister i förpliktelse enligt Avtalet och (om avtalsbrott går att avhjälpa) inte vidtar rättelse inom trettio (30) kalenderdagar efter skriftlig anmodan därom; eller (ii) försätts i konkurs, inleder ackordsförhandlingar, inställer dina betalningar, ansöker om företagsrekonstruktion eller annars kan anses riskera att komma på obestånd.

För det fall prenumeration av tjänsten MyNewsFlash tecknats via en tredje part ska emellertid avtalstid och uppsägning ske i enlighet med tillämplig orderbekräftelse.

7. Ansvar för MyNewsFlash
Om tjänsten MyNewsFlash inte uppfyller vad MyNews har lovat dig får du, genom att skicka en reklamation till MyNews med uppgift om relevanta brister i MyNewsFlash, kräva en rimlig sänkning av avgiften för MyNewsFlash under den period under vilket bristen kvarstår.

8. Ansvarsbegränsningar
MyNews ska inte ha något ansvar för utebliven intäkt, utebliven vinst, utebliven besparing, utebliven användning, produktionsbortfall, uteblivna kontrakt, goodwillförlust, förlust av data eller annan information, anspråk från tredje part eller indirekt förlust eller följdförlust.

MyNews sammanlagda ansvar under ett kalenderår ska inte överstiga den summa som har betalats av dig till MyNews under samma kalenderår.

Oaktat vad som anges ovan eller i övrigt i Villkoren begränsas inte MyNews ansvar för skada som MyNews orsakat uppsåtligen eller genom grov vårdslöshet.

9. Avgifter och betalning
Genom att använda MyNewsFlash åtar du dig att betala de avgifter som gäller för MyNewsFlash. Du kommer att faktureras enligt den faktureringsfrekvens och enligt de betalningsvillkor som anges i Orderbekräftelsen.
Betalning ska ske mot MyNews faktura och din betalning ska, såvida inte annat överenskommits, vara MyNews tillhanda senast trettio (30) kalenderdagar efter fakturadatumet. Vid försenad eller utebliven betalning får MyNews debitera dröjsmålsränta enligt räntelagen samt påminnelseavgift och debitera ersättning för eventuella inkasso- och indrivningskostnader.

För det fall prenumeration av tjänsten MyNewsFlash tecknats via en tredje part ska emellertid avgifter och betalning ske i enlighet med tillämplig orderbekräftelse.

10. Force Majeure
Part ansvarar inte för fel i eller försening av fullgörande av sina åtaganden i den utsträckning sådant fel eller sådan försening beror på orsak eller omständighet som parten inte kunnat råda över, inklusive, men inte begränsat till, avbrott eller fel i nätverk, telekommunikation, eltillförsel eller annan infrastruktur.

11. Tredjepartsinnehåll och tredjepartstjänster
Din tillgång till MyNewsFlash är beroende av tjänster som tredje part tillhandahåller, såsom bl.a. internetuppkoppling och mobiltelefonitjänster. MyNews ansvarar inte för sådana tjänster eller konsekvenserna av fel eller förseningar i sådana tjänster.

MyNewsFlash innehåller även material som tredje part skapat samt länkar till webbplatser eller tjänster som tillhandahålls av tredje part. Länkarna tillhandahålls som en bekvämlighet och MyNews är inte ansvariga för innehållet på dessa webbplatser. MyNews ansvarar inte för sådant material eller för innehållet på sådana webbplatser eller tjänster eller för de varor eller tjänster som erbjuds på eller genom eller i anslutning till sådant material eller sådana webbplatser eller tjänster.

12. Immateriella rättigheter
Samtliga varumärken, firmanamn, patent, upphovsrätter, närstående rättigheter, registrerade och registrerbara mönster, mönsterrätter och affärshemligheter, know-how och all övrig immateriell egendom och övriga immateriella rättigheter, vare sig dessa är registrerade eller inte och inklusive ansökningar om registrering av någon av dem, rörande MyNewsFlash eller MyNews tillkommer MyNews.

MyNews upplåter till dig en icke exklusiv, icke överlåtbar och icke vidareupplåtbar licens att, endast för avsedda ändamål, använda de tjänster som du har erlagt full betalning för i enlighet med punkt 8. Licensen upphör omedelbart om Avtalet upphör eller om du bryter mot Villkoren.

Villkoren ska dock inte tolkas som någon överlåtelse eller överföring av ovan nämnda rättigheter från MyNews.

13. Sekretess
Du får inte, utan MyNews föregående skriftliga medgivande, till tredje part avslöja någon information, oavsett om den är muntlig eller i skriftlig, elektronisk eller annan form, rörande MyNews som kan anses vara affärs- eller yrkeshemlighet eller använda sådan information för annat ändamål än fullgörandet av Avtalet. Du ska även säkerställa att medarbetare, uppdragstagare och/eller andra till vilka du avslöjar sådan information, följer förevarande punkt 12.

Denna sekretesskyldighet ska fortsätta att gälla tills två år efter Avtalets upphörande.

14. Hantering av personuppgifter
Personuppgiftsansvarig är MyNews Europe AB, organisationsnummer 556732-8066, Terminalgatan 1, 252 78 Helsingborg (”MyNews”).

MyNews behandlar personuppgifter om dig när du skapar ditt konto och använder tjänsten. Personuppgifterna är begränsade till namn, kontaktuppgifter samt ditt användande av tjänsten. Används tjänsten via en av MyNews tillhandahållen mobilapplikation så kommer MyNews att samla in viss teknisk information från den utrustning som används, detta för att kunna tillhandahålla tjänsten

MyNews använder cookies och andra tekniker (“cookies”) för att tillhandahålla tjänsten korrekt, bl.a. för att samla in besöksstatistik och att personalisera tjänsten. Om du inte accepterar användningen av cookies kan du konfigurera din webbläsare att inte acceptera cookies, men då kan inte MyNews garantera att tjänsten fungerar korrekt.

Behandlingen av personuppgifter genomförs för att tillhandahålla, förbättra, analysera, administrera och anpassa tjänsten samt för affärsuppföljningar, affärsutveckling och marknadsföring. Personuppgifterna sparas endast så länge det finns behov att spara dem för att fullgöra de ändamål de samlades in för eller för att följa lagkrav.

MyNews delar inte med sig av personuppgifter förutom till de samarbetspartners som krävs för att MyNews ska kunna leverera de produkter och tjänster MyNews tillhandahåller. I dessa fall är MyNews skyldig att säkerställa att dessa samarbetspartners behandlar personuppgifter på ett lagligt och säkert sätt. Dina personuppgifter kan överföras till eller lagras i ett land utanför EU/EES. I dessa fall åligger det MyNews och dess personuppgiftsbiträden att skydda din persondata genom lämpliga skyddsåtgärder, exempelvis via ramverket Privacy Shield.

Enligt lag har du rätt att begära tillgång till, rättelse eller radering av dina personuppgifter samt begränsa användningen av dina personuppgifter. Detta är kostnadsfritt men vid ogrundade och orimliga förfrågningar kan en administrativ avgift att tas ut. Du kommer då att informeras om detta i förväg. Du kan också skriva till MyNews om du inte vill att dina personuppgifter används i samband med marknadsföring.Skicka alla förfrågningar till info@mynewsflash.se. MyNews svarar normalt på din förfrågan inom 30 dagar från den har mottagits.

Om du efter att ha varit i kontakt med MyNews inte är nöjd med behandlingen av personuppgifter så kan du vända dig till tillsynsmyndigheten som är Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm.

15. Meddelanden och reklamation
Meddelanden rörande Avtalet ska vara skriftliga. Meddelanden till MyNews ska skickas per post till MyNews Europe AB, Terminalgatan 1, 252 78 Helsingborg, eller per e-post till info@mynewsflash.se. Meddelanden till dig kommer att skickas till din registrerade e-postadress eller till den e-postadress som du har angivit eller använt i kommunikation med MyNews.

För att inte förlora din rätt att göra gällande anspråk enligt Avtalet, måste du göra sådana anspråk gällande senast sex (6) månader efter att du har, eller borde ha, upptäckt grunden för anspråket.

16. Ändringar
MyNews förbehåller sig rätten att ändra Villkoren och avgiften för MyNewsFlash, helt eller delvis, när som helst. Sådana ändringar träder i kraft en (1) månad efter det att meddelande om detta delgivits dig.

17. Tillämplig lag och tvister
Tvist i anledning av Avtalet eller relationen mellan dig och MyNews ska avgöras av allmän domstol med Helsingborgs tingsrätt som första instans.